• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Radni spotkali się na sesji nadzwyczajnej.

Radni spotkali się na sesji nadzwyczajnej.

29 Stycznia 2015

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów zwołana została przede wszystkim w celu pilnego rozpatrzenia i przyjęcia pakietu uchwał warunkujących możliwość ogłoszenia przez Gminę konkursów dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola.

Zgodnie z poprawkami do ustawy oświatowej z dnia 13 czerwca 2013r. gmina, która nie ma możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku 4-5 lat odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach publicznych powinna ogłosić otwarty konkurs, w pierwszej kolejności dla niepublicznych przedszkoli. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, chodzi tu głównie o dzieci czteroletnie, dla których wg. wstępnych szacunków może zabraknąć 54 miejsc. Stąd też istnieje potrzeba uzupełnienia oferty edukacyjnej o miejsca w przedszkolach prywatnych. Podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne, których oferta zostanie wybrana do realizacji począwszy od 1 września 2015 roku, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka jak w placówce publicznej. Warunkiem jest jednak podporządkowanie się określonym zasadom m.in. ,,maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę" (poza podstawą programową) oraz takim samym zasadom rekrutacji, jak w placówkach publicznych prowadzonych przez gminy.

Radni zajęli się także m.in. projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Po upływie 18 miesięcy od chwili wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne stało się dokonanie zmian w dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę wnioski zgłaszane przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości wielorodzinnych, w projekcie uchwały założono zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych odpadów, wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych do listopada oraz ograniczenie ilości odbieranych worków z odpadami zielonymi do 10 jednorazowo.

W porządu obrad znalazła się też uchwała poświęcona zmianom w budżecie (przyznanie MOSiR-owi Knurów dodatkowych 50 tys. zł na zakup filtra do filtrowania wody przemysłowej zasilającej stację pomp ciepła przy szczygłowickiej pływalni) czy też zmianom w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Knurów.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

do góry