• język migowy
  • BIP
  • EU

Rodzina 500+

17 Marca 2016

Od 1 kwietnia br. rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Za realizację programu na terenie Knurowa odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o wypłatę świadczenia będą przyjmowane w trzech miejscach tj. w siedzibie MOPS przy ul. Koziełka 2, w delegaturze MOPS w Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 oraz w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1 Maja 45. Wnioski można składać osobiście, przesyłać pocztą lub drogą elektroniczną. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło również specjalny portal https://empatia.mpips.gov.pl/, poprzez który można będzie od 1 kwietnia złożyć wniosek.  Należy jednak pamiętać, że do złożenia wniosku drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP.
Do realizacji programu Rodzina 500+ przystąpiło również kilka banków. Osoby, które  korzystają w nich z bankowości elektronicznej będą mogły również tą drogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Lista banków jest na bieżąco aktualizowana i można ją znaleźć na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie do programu przystąpiło 18 banków tj. Bank Pocztowy, mBank, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Handlowy, ING Bank Śląski, FM Bank, PBP, Bank SMART, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Getin Noble Bank, PKO BP, Deutsche Bank, Credit Agricole, Millennium, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Raiffeisen, Pekao SA, BPH


Podstawowe informacje związane z programem

  • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka).
  • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  • Pełnoletnie dziecko - do ukończenia 25 lat - liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  • Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie otrzymają wyrównanie świadczenia od dnia 1 kwietnia.
  • Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
  • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
  • W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzjai wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
  • Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

do góry