• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

21 Lutego 2018

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2018 rok, w środę 21 lutego br. odbędzie się sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

W porządku sesji dominować będą uchwały dotyczące bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcia te związane są przede wszystkim z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród planowanych zmian warto zwrócić uwagę na pozycje związane z planowanymi do realizacji projektami unijnymi. Chodzi przede wszystkim o dwa zadania MOPS Knurów, wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023, a mianowicie ,,Aktywni i zaradni" oraz ,,Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych". Obie inicjatywy przewidziane są do zgłoszenia do dofinansowania w ramach aktualnie trwających konkursów z Europejskiego Funduszu Społecznego i mają za zadanie rozwijać usługi społeczne i zdrowotne na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektów nastąpi po zakończeniu fazy inwestycyjnej, związanej z generalnym remontem budynku przy ul. Słoniny 25 przeznaczonego na mieszkania socjalne oraz planowanym remontem budynku przy ul.Dworcowej 33, który w przyszłości pełnić będzie funkcję nowej placówki MOPS Knurów tj. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

Trzeci z projektów wprowadzanych do dokumentów finansowych Gminy związany jest programem grantowym w formule tzw. słonecznej gminy i polegać będzie na udzielaniu dotacji mieszkańcom miasta na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, celem zwiększenia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Radni rozpatrzą też projekt uchwały związany z nowelizacją zasad udzielania i rozliczania gminnych dotacji dla niepublicznych przedszkoli. W tym przypadku chodzi o dostosowanie uregulowań do zmian, które nastąpiły w prawie oświatowym. Zmiany polegać będą m.in. na wprowadzeniu nowych wzorców formularzy, nowych obowiązków sprawozdawczych, czy też zmian w terminach przekazywania pierwszej transzy dotacji dla niepublicznych placówek.

W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały w sprawie podziału Knurowa na okręgi wyborcze. W porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem na okręgi wyborcze we wcześniejszych wyborach samorządowych, zmianie uległ sam status okręgów, które z jednomandatowych staną się wielomandatowymi. Przewidziane są cztery okręgi obejmujące kolejno Osiedle WP I i WP II wraz z osiedlem Cztery Pory Roku, Osiedle Tysiąclecia wraz z Fińskimi Domkami,Redyną i rejonem ul.Jęczmiennej, Stary Knurów z Farskimi Polami oraz Krywałd ze Szczygłowicami. Ilośc madatów nie uległa zmianie i dalej wynosi 21.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 15.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry