• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Października 2010
Sesja Rady Miasta

Porządek sesji przewiduje podjęcie 23 uchwał, z czego 16 dotyczyć będzie zmian w budżecie miasta Knurów na rok 2010. Zmiany te, z uwagi na ostatnią w tej kadencji sesję Rady Miasta i związaną z tym przerwą w obradach, mają na celu dokonanie niezbędnych przesunięć i poprawek związanych z bieżącą gospodarką finansową miasta.  

Z pozostałych projektów uchwał warto zwrócić uwagę na projekt w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Knurów na lata 2010-2013”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem w ubieganiu się przez jednostki samorzadu terytorialnego w konkursie unijnym dla działania 6.2.2. Rewitalizacja małe miasta, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ponieważ miasto składać będzie wniosek o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, uchwała w tym zakresie jest niezywkle istotnym etapem w kompletowaniu dokumentacji konkursowej.

Ponadto radni zajmą się m. in. uchwałą w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację zadania: „Zakup paliwa dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie” oraz na realizację zadania: „Zakup środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie”. Dodatkowo Rada Miasta obradować będzie nad zmianą Uchwały nr V/67/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Publicznym prowadzonym przez Gminę Knurów, a także nad uchwałą w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie zabraknie również stałych punktów każdej sesji jak interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

do góry