• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

15 Stycznia 2019

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 16 stycznia br. odbędzie się sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Wśród przygotowanych na jutrzejszą sesję uchwał, uwagę zwraca przede wszystkim projekt w sprawie przyjęcia Statutu Miasta. Jest to akt prawa miejscowego, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Reguluje kwestie organizacji pracy Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, burmistrza, prezydenta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa także zasady gospodarki finansowej gminy oraz definiuje pojęcie mienia komunalnego. Przypomnijmy, że nad nowym Statutem Miasta Knurów pracowała dorażna komisja Rady Miasta Knurów kadencji 2014-2018, która miała za zadanie dostosować ten najważniejszy akt ustrojowy gminy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie sesji radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, czy też projekt uchwały, przedmiotem którego jest ustanowienie i realizacja wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023. W tym drugim przypadku, chodzi o zapewnienie posiłków dzieciom, uczniom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, które jednak nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Przyjęcie przez gminę programu pozwoli na częściowe sfinansowanie kosztów jego funkcjonowania środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W porządku sesji znajdzie się też uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z punktacją i wykazem dokumentów na potrzeby ubiegania się o przyjęcie dziecka do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno - przedszkolnych na II etapie rekrutacji. Przypomnijmy, że w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej placówce, podczas pierwszego etapu rekrutacji decydują kryteria ustawowe, zapewniające pierwszeństwo rodzinom szczegolnie potrzebującym (np. niepełnosprawność, wielodzietność w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników, lub jeśli zostały jeszcze wolne miejsca, uruchamiany jest drugi etap, w którym decydują kryteria ustalone przez gminę w drodze uchwały Rady Miasta. Szczegółowy wykaz tych kryteriów i przypisana im punktacja, zostały zawarte w przedmiotowym projekcie.

Jak co roku, radni podejmą także decyzję o zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (MOPP) w roku 2019 przez Powiat Gliwicki.

 

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 11.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry