• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

17 Września 2019

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 18 września br. o godzinie 11.00 w Ratuszu Miejskim przy ul.Niepodległości 7 odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami 12 uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 19.06.2019r., 03.07.2019r., 31.07.2019r., 26.08.2019r. oraz ogłoszenia i informacje.

W ramach przygotowanycyh projektów uchwał, największą grupę stanowi pakiet uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związanych z gospodarką finansową miasta oraz realizowanymi inwestycjami.

Wsród przygotowywanych zmian warto zwrócić uwagę na wprowadzenie do budżetu kwoty pół miliona złotych pozyskanych przez Gminę Knurów z Górnośląsko-Zaglłębiowskiej Metropolii na przebudowę ulicy Dywizjonu 303, czy też zwiększenie o 150 tysięcy złotych puli środków przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców Knurowa, realizujących inwestycje proekologiczne związane z poprawą jakości powietrza. Radni rozpatrzą też propozycję wyasygnowania kwoty 256 tysięcy 240 złotych na nabycie od Parafii św. Cyryla i Metodego działki gruntu w rejonie ul.Słoniny, która wraz z przyległymi terenami będzie mogła zostać zagospodarowana z przeznaczeniem pod nowe budownictwo wielorodzinne.

W porządku sesji nie zabraknie też innych projektów, wśród których znajdzie się m.in. uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, czy też przygotowanego przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry