• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

13 Lutego 2020

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2020 rok, w środę 19 lutego br. o godzinie 11.00 w Ratuszu Miejskim przy ul.Niepodległości 7 odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami 23 uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z sesji odbytych w styczniu i lutym oraz ogłoszenia i informacje.

W ramach przygotowanycyh projektów uchwał, największą grupę stanowi pakiet uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związanych z gospodarką finansową miasta oraz realizowanymi inwestycjami.

Wsród przygotowywanych zmian warto zwrócić uwagę na projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Uchwała ma na celu wprowadzenie takich zapisów, które zgodne będą z akatualnie obowiązującymi wytycznymi oraz stanowiskiem zajętym przez nadzór prawny wojewody śląskiego względem sposobu przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Od tego roku więc, nie będzie już w Knurowie podziału na rejony, a mieszkańcy będą mogli zarówno zgłaszać jak i głosować na projekty w dowolnej części miasta. Autorzy propozycji projektowych uprawnieni będa do składania projektów w dwóch kategoriach: projektów inwestycjnych i projektów ,,miękkich" (społecznych). Zdecydowano się także na doprecyzowanie zapisów regulaminu, które mają gwarantować wszystkim mieszkańcom dostęp do wybudowanej infrastruktury, czy też zakupionych urządzeń i wyposażenia.

W porządku sesji nie zabraknie też innych projektów, wśród których znajdzie się m.in. uchwała w sprawie ustalenia nowej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej w wys. 250 000 zł oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.  Radni rozpatrzą także projekt uchwały w sprawie dodatkowych 190 000 zł , które przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów budowy oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry