• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

13 Kwietnia 2015

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2015 rok, w najbliższą środę 15 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Zanim jednak radni przejdą do punktu poświęconego projektom uchwał, Rada Miasta wysłucha informacji Dyrekcji Kopalni Knurów-Szczygłowice na temat planów wydobycia i zasad oraz trybu likwidacji szkód górniczych w rejonie Krywałdu oraz ulic Rakoniewskiego i Wilsona. Podjęcie tego tematu wywołane zostało obawami części mieszkańców, niepokojących się o przyszły stan swoich domostw, poddanych zwiększonym wpływom eksploatacji górniczej.

Wsród przygotowanych uchwał zwraca uwagę projekt zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa z podatku od nieruchomości. Uchwała ta będzie mogła wejść pod obrady dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Jak czytamy w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, ma ona na celu wsparcie finansowe przedsiębiorstw inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie naszego miasta. Przewiduje sie zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli oraz we wskazanych w uchwale przypadkach także dla gruntów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje. Uzyskanie prawa do zwolnienia obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych lub utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy.
                         
Wśród innych uchwał warto zwrócić uwagę na projekt założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów. Na realizację tego Programu Gmina zabezpieczyła środki w budżecie miasta w wysokości 124 tysięcy złotych. Radni zajmą się także uchwałą upoważniającą Prezydenta Miasta do podpisania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul.Ogana. Otrzymana dotacja w wysokości 754 tysięcy złotych to efekt złożonego przez Gminę w roku ubiegłym wniosku aplikacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pośród pozostałych projektów znajduje się także uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2015 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie.
   
W porządku sesji nie zabraknie też pakietu uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wśród nich należy wymienić m.in. przeznaczenie dodatkowego 1,5 miliona złotych na pierwszy etap przebudowy stadionu miejskiego (m.in. budowa nowego ogrodzenia, odwodnienie obiektu, rozbiórka zadaszenia, kas biletowych, zegara), wygospodarowanie kwoty 550 tysięcy złotych na współudział w kosztach remontu i termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul.K.Wielkiego (zadanie to prowadzi Powiat Gliwicki), sfinansowanie dodatkowych prac związanych z modernizacją kąpieliska ,,Leśne Zacisze" (2 miliony złotych przeznaczono na budowę budynku socjalno-sanitarnego, boisk plażowych, placu zabaw, oświetlenia oraz zakup urządzeń tzw.małej architektury), czy też wyasygnowanie kwoty 120 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę ulicy Stokrotki w Knurowie.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". O nagrodę w kategorii osób fizycznych ubiega się w tym roku dwóch kandydatów. W głosowaniu tajnym radni zdecydują o tym, kto otrzyma to zaszczytne wyróżnienie.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

  

do góry