• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

14 Czerwca 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, począwszy od tego roku na mocy art. 28 aa wspomnianej ustawy, Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, a w szczególności dotyczy działalności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych oraz mechanizmów partycypacji społecznej. Raport przedstawiany jest Radzie Miasta w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie jest on rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Raport  o stanie Gminy Knurów, bo taki tytuł przyjął powyższy dokument w naszym mieście, obejmuje zbiór informacji opracowanych na podstawie danych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dane sporządzone zostały przez wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów, jednostki organizacyjne Gminy Knurów tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Edukacji, Miejski Zespoł Gospodarki Lokalowej i Administracji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez samorządową instytycję kultury - Centrum Kultury w Knurowie.

Przed udzieleniem absolutorium, radni zapoznają się także z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok. 

absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie ze Statutem Miasta, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Z Raportem o stanie Gminy Knurów za 2018 rok można zapoznać się tutaj

  

 

do góry