• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

10 Czerwca 2014

W dniu jutrzejszym tj. w środę 11 czerwca br. radni spotkają się na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 17 uchwał. Część z nich, przede wszystkim uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta, mają charakter porządkowy i dotyczą przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącymi sprawami dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy, oszczędnościami poprzetargowymi oraz dotacjami uzyskanymi ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe odnoszą się do kwestii merytorycznych i dotyczą m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie, określenia zasad zwrotu przez Wojewodę wydatków poniesionych przez Gminę Knurów na pomoc w zakresie dożywiania w szkołach dzieci z najuboższych rodzin, czy też przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego z terenu Knurowa. Radni będą także rozpatrywać projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Szpitalnej/Targowej. Regulamin ten uwzględni kwestie organizacyjne związane z wydzieleniem osobnych sektorów do handlu artykułami rolnymi, co wynika z konieczności dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu modernizacji targowiska ze środków Unii Europejskiej.

Kolejną uchwałą jest projekt zmiany statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w związku z likwidacją miejsc noclegowych, prowadzonych dotychczas przez Zespół w budynku przy ul.Szpitalnej 8 (tzw. hotel miejski). Rada Miasta zajmie się także uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, obecny plan wymaga uszczgółowienia i doprecyzowania w zakresie warunków dopuszczających lokalizacje inwestycji wymagających tzw. decyzji środowiskowych.

Ostatnim punktem w głosowaniu będzie uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013. Przed przystąpieniem do głosowania radni wysłuchają wyjaśnień Prezydenta, który omówi stan finansów publicznych za rok ubiegły oraz zapoznają się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej- organów nadzorczych nad wykonanie budżetu miasta.

Pełny program sesji znajduje się tutaj.

do góry