• język migowy
  • BIP
  • EU

Unijne pieniądze dla miasta

8 Marca 2017


Dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów”, miasto otrzyma 2 890 000 zł ze środków unijnych na realizację prac związanych z wykonaniem instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne, produkujące energie lekektryczną z energii słonecznej, zamontowane zostaną w obu pływalniach krytych MOSiR: w obiekcie aQuaRelax przy ul. Szpitalnej 23 oraz w Szczygłowicach przy ul.Górniczej 2. Natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Krywałdzie wzbogaci się o powietrzną pompę ciepła, która produkując energię cieplną współpracowac będzie z istniejącym kotłem olejowym. Realizacja zadania zaplanowała została na dwa lata, zakończenie prac powinno nastąpić pod koniec 2018 roku.

Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł, spadnie poziom niskiej emisji, obniżone zostaną koszty utrzymania budynków, podniesie się natomiast innowacyjność rozwiązań technologicznych w knurowskiej oświacie i obiektach sportowych. Warto zaznaczyć, że całość wyprodukowanej energii ma być wykorzystana na potrzeby własne budynków, co powinno przełożyc się na wymierne korzyści finansowe.

Realizacja projektu pozwalając na oszczędności jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu zawieszonego PM 10 o ok. 27 ton rocznie.

W ramach tego samego naboru konkursowego dofinansowanie w kwocie 956 581 zł otrzymało również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z Knurowa, które w imieniu Gminy Knurów apliowało o środki na wsparcie przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na oczyszczalniu ścieków przy ul. Rakoniewskiego.

Oba projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

do góry