• język migowy
  • BIP
  • EU

Witaj w KLUB-ie

8 Kwietnia 2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB", ukierunkowanego na wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Warunkiem jest jednak, aby klub prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata.

Zgodnie z założeniami Programu, dofinansowanie można otrzymać na:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • organizację obozów sportowych
  • zakup sprzętu sportowego.

                                   

Projekt powinien być realizowany na terenie kraju, w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 15 grudnia 2016 roku i dotyczyć wyłącznie dzialań z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia.

Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu ,,KLUB" nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną oraz drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku bezpośrednio w Ministerstwie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie Program „KLUB” – nabór na 2016 r.

               

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r.

więcej na temat konkursu na strnie MSiT.

 

udostępnij
do góry