• język migowy
  • BIP
  • EU

Wybory ławników

27 Maja 2015

W związku z upływającą na koniec tego roku czteroletnią  kadencją ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Rada Miasta Knurów ma obowiązek wybrać 12 nowych ławników w Sądzie Okręgowym, 9 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w tym 4 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania     co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada co najmniej  wykształcenie średnie.

                                       

Prawo do zgłaszania kandydatów mają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19, tel.339-22-58).
Ponadto karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze szczegółowymi informacjami o warunkach, jakim podlega procedura zgłaszania ławników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30.06.2015 r.

  


    

do góry