• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wybory uzupełniające ławników

Wybory uzupełniające ławników

5 Maja 2020

Sąd Okręgowy w Gliwicach zwrócił się z prośbą do Rady Miasta Knurów o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Zasady przeprowadzenia wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. nr 121, poz. 693).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ponadto karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze szczegółowymi informacjami o warunkach, jakim podlega procedura zgłaszania ławników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na stronie BIP.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławnika upływa w dniu 04 czerwca 2020 roku.

do góry