• język migowy
 • BIP
 • EU

XXI edycja Nagrody Laur Knurowa

12 Marca 2015

Nagroda "Laur Knurowa" została ustanowiona w 1995 roku i stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • osoby fizyczne
 • instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne.


Kandydaci do „Lauru Knurowa” zgłaszani są na podstawie wniosku złożonego do Biura Obsługi Rady Miasta przez:

 • Prezydenta Miasta,
 • komisje stałe Rady,
 • organizacje posiadające osobowość prawną,
 • związki, zrzeszenia,
 • grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców z terenu miasta Knurowa.


Wniosek o przyznanie „Lauru” powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do nagrody,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę firmy,
 • uzasadnienie wniosku, określenia za co należy się „Laur Knurowa”,
 • dane zgłaszającego: imiona i nazwiska lub nazwa organizacji, związku, zrzeszenia, itp., adresy,
 • pisemną zgodę kandydata do nagrody „Laur Knurowa”.

Wnioski do tegorocznej edycji można składać do dnia 31 marca br.


Specjalny zespół złożony z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji stałych sprawdza pod względem formalnym wnioski zgłoszone w poszczególnych kategoriach.

Radni po przeanalizowaniu poszczególnych kandydatur w drodze tajnego głosowania zdecydują o przyznaniu "Laurów Knurowa".

Uroczyste wręczenie "Laurów Knurowa" nastąpi jak co roku podczas obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.

Nazwa

Zobacz

Regulamin

Wniosek o przyznanie Nagrody

do góry