• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Prace społecznie użyteczne wspomagają działania (..)

Prace społecznie użyteczne wspomagają działania samorządu

19 Marca 2015

W ostatnich latach rozwiązanie to jest często stosowane, jako narzędzie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Do bezrobotnych, będących w szczególnej (trudnej) sytuacji na rynku pracy przepisy zaliczają osoby:

  • do 25 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • powyżej 50 roku życia
  • bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego
  • niepełnosprawne
  • samotnie wychowujące dzieci
  • opuszczające zakłady karne

Osoby takie często mają problem w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą bądź w powrocie na rynek pracy po długiej przerwie. Dlatego też z inicjatywy Gminy Knurów, po akceptacji ze strony Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, uruchomiono środki na aktywizację bezrobotnych z terenu Knurowa.
Na podstawie porozumienia podpisanego w miesiącu marcu br. pomiędzy Gminą Knurów a PUP Gliwice, do prac zostało skierowanych 21 osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały zakwalifikowane z pośród świadczeniobiorców  pomocy społecznej ze strony knurowskiego MOPS. Łącznie przepracują one ponad 6 tys. godzin w 5 Miejskich Przedszkolach, 5 Szkołach Podstawowych, w Miejskim Gimnazjum nr 2 oraz żłobku publicznym, a także na terenie MOPS w Knurowie. Całkowita wartość z tyt. wynagrodzenia wyniesie 49.086 zł, z czego PUP Gliwice zrefunduje 60% kosztów.

Prace społeczenie użyteczne  realizowane będą w okresie od marca do listopada 2015r. a w ich ramach wykonywane będą prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz prace pomocnicze.

Organizatorem prac na obszarze Gminy jest Prezydent Miasta, a pracodawcą poszczególne jednostki i podmioty, na terenie których pracują te osoby.

 

do góry