• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 11 kwietnia (..)

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 11 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Knurów

11 Kwietnia 2024

UA.6720.1.1.2024


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Knurów


Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwały Nr LXXXIV/1021/2024 z dn. 20 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Knurów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do 6 maja 2024r. Druk wniosku dostępny jest na stronie BIP: Strona główna > Spis podmiotów > Komórki organizacyjne > Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych > Informacja dotycząca składania wniosków do projektów aktów planowania przestrzennego

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41354&idmp=35&r=o

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Należy podać informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego dotyczy wniosek, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.

Wnioski mogą być wnoszone:
• w formie papierowej do Urzędu Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@knurow.pl lub przez platformę e-PUAP,
• ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w Wydziale Urbanistykii Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Knurów.
Projekt ww. dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do projektu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy na tym etapie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA – uchwała Nr LXXXIV/1021/2024 z dn. 20 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Knurów wraz z uzasadnieniem.

Z up. PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / PLANU OGÓLNEGO, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / PLANU OGÓLNEGO:
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). Ponadto:
1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną
4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych: 1) prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano) 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 5) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych projektów planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2024-04-11 obwieszczenie PM ws. przystapienia do planu ogolnego.pdf
ilość pobrań: 126
obwieszczenie PM ws. przystapienia do planu ogolnego.pdf 820.96KB zobacz
tif 2024-04-11 plan_ogolny_granica_geotif
ilość pobrań: 36
plan_ogolny_granica_geotif 18.54MB -

Podobne wiadomości:

do góry