• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko (..)

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Knurów

5 Kwietnia 2022

Urząd Miasta Knurów
44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE NACZELNIKA W WYDZIALE GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy kandydata;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, uprawnienia, kursy specjalistyczne, staż pracy (w przypadku trwającego zatrudnienia Zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • oświadczenie kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych
  oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
  o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej i/lub informatycznego.

Oferty można przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2022 r. w zamkniętych i zaadresowanych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów” oraz informacją o nadawcy.

Pełna treść Ogłoszenia o naborze oraz charaterystyka wymagań na stanowisku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów pod linkiem  https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=36649&idmp=101&r=r

 

do góry