• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Zarządzenie Nr 57/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z (..)

Zarządzenie Nr 57/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2024r.

20 Lutego 2024

Zarządzenie Nr 57/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Knurów

Organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego mogą ubiegać się o dotacje na dofinansowanie zadań publicznych do realizacji w 2024 roku. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów określonych w programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok (Uchwała Nr LXXXI/992/2023 z dnia 29.12.2023 r.).

Zadania, o których mowa wyżej mogą być realizowane poprzez :

  • prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
  • organizację działań opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego ,
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
  • promocję działalności hobbystycznej.

Pełna treść Zarządzenia wraz z Ogłoszeniem otwartego konkursu ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów link do strony BIP Knurów z treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta

do góry