• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta

19 Czerwca 2019

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Nad uchwałami głosowało 20 radnych obecnych na sali, z czego głosów ,,za" oddano 16, przy 4 przeciw.

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym. Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.

W tym roku, oprócz absolutorium radni po raz pierwszy debatowali także nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta. To pokłosie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, w ramach której na mocy art. 28 aa wspomnianej ustawy, Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, a w szczególności dotyczy działalności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych oraz mechanizmów partycypacji społecznej. Raport przedstawiany jest Radzie Miasta w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie jest on rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Raport  o stanie Gminy Knurów, bo taki tytuł przyjął powyższy dokument w naszym mieście, objął zbiór informacji opracowanych na podstawie danych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dane sporządzone zostały przez wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów, jednostki organizacyjne Gminy Knurów tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Edukacji, Miejski Zespoł Gospodarki Lokalowej i Administracji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez samorządową instytycję kultury - Centrum Kultury w Knurowie.

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

 

 

 

udostępnij
do góry