• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Projekt ,,Słoneczna Gmina Knurów" na liście rezerwowej (..)

Projekt ,,Słoneczna Gmina Knurów" na liście rezerwowej dofinansowania

19 Czerwca 2019

22 maja br. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego opublikowano Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 1022/41/VI/2019 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnawialne źródła energiii gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt pn. ,,Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych" spełnił wszelkie wymogi formalne i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Po ostatecznym sklasyfikowaniu listy projektów grantowych, nasz projekt znalazł się ostatecznie na 13 pozycji. Z uwagi na fakt, iż Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący rolę  Instytucji Zarządzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 skierował do kontraktacji jedynie pierwsze trzy projekty na liście, pozostałe przedsięwzięcia znalazły się na liście rezerwowej.

Oznacza to, że możliwość uzyskania wsparcia unijnego, a tym samym realizacji projektu uzależniona jest od pojawienia się dodatkowych środków - na przykład oszczędności poprzetargowych w projektach, które uzyskały dofinansowanie i zostały zrealizowane lub też w razie zwiększenia alokacji konkursowej przez IZ RPO WSL.

Dlatego mając na uwadze powyższe, Gmina Knurów podejmie decyzję o ewentualnej kontynuacji projektu w przypadku pojawienia się dodatkowych lub nowych źródeł finansowania, a rozstrzygnięcia w tym zakresie poiwnny zapaść do końca bieżącego roku.

do góry