• język migowy
  • BIP
  • EU

Głosowanie czas zacząć

20 Września 2016

Rozpoczął się kolejny etap w pracach nad Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Po naborze wniosków projektowych oraz ich weryfikacji formalno-merytorycznej przeprowadzono spotkania konsultacyjne z mieszkańcami każdego z pięciu rejonów. Tematem spotkań było omówienie przyjętych jak i odrzuconych propozycji, a także przybliżenie zasad glosowania nad projektami. 

Obecnie, zgodnie z harmonogramem działań, rozpoczęła się faza związania z głosowaniem nad projektami. Przypomnijmy, że prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w dniu oddania głosu ukończył 16 lat. Głosować można wyłącznie na projekty ze swojego Rejonu, zgłoszone podczas etapu naboru i znajdujące się na liście projektów zatwierdzonych do głosowania przez Komisję Rady Miasta Knurów ds. Budżetu Obywatelskiego.

                           
 

Nazwa dokumentu

Zobacz

wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

opis projektów dopuszczonych do głosowania

Wykaz projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania

Wykaz Rejonów

              

W celu wzięcia udziału w głosowaniu, należy udać się do siedziby Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w Knurowie, gdzie mieści się punkt do głosowania , przedłożyć do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, pobrać kartę do głosowania, wypełnić ją poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach umieszczonych w wykazie, a na końcu wrzucić wypełniona kartę do jednej z pięciu urn, zgodnie z rejonem,w którym zamieszkuje osoba głosująca.

Punkt do głosowania otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów tj.

  • pn, wt, czw: od 7.30 do 15.30
  • śr: od 7.30 do 17.30
  • pt: od 7.30 do 13.30

Dodatkowo punkt otwarty będzie także w sobotę 1 października br. w godzinach: od 10:00 do 15:00.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem Nr 133/SO/16 z dnia 04.04.2016r.

Zgodnie z zasadami konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, celem głosowania jest wyłonienie po jednym zwycięskim projekcie w każdym z pięciu rejonów. Przez zwycięski projekt rozumie się projekt, który otrzymał w swoim rejonie największą bezwzględną liczbę głosów, z głosów ważnych.

Wynik wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji w zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

Głosowanie nad projektami złozonymi do budżetu obywatelskiego odbywa się od 19 września do 7 paździenika 2016 roku

  

Punkt do głosowania mieści się na parterze budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 w rejonie Biura Obsługi Klienta

 

 

do góry