• język migowy
  • BIP
  • EU

Gmina pozyskała środki unijne

18 Września 2015

Gmina Knurów podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Spr@wny Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów" . Kwota dotacji unijnej wynosi 652 000 zł, co  stanowi 85% całkowitych kosztów zadania, które realizowane jest przez Urząd Miasta.

W ramach projektu przewidziano rozbudowę aplikacji informatycznej tzw. zintegrowanego systemu zarządzania, o moduły wspomagające realizację zadań publicznych w takich obszarach jak gospodarka odpadami, świadczenia społeczne, czy też finanse publiczne. Aplikacja ma usprawnić bieżącą pracę Urzędu oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości usług świadczonych przez knurowski magistrat.

Kolejnym zadaniem przewidzianym w projekcie, jest budowa portalu mapowego z systemem informacji przestrzennej. Będzie to w istocie witryna internetowa, pozwalająca na darmowe przeglądanie baz danych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celem uzyskania informacji o dopuszczalnym kierunku zagospodarowania danej działki czy też jej uzbrojenia.

W ramach nowego katalogu usług publicznych, dostępnych on-line znajdzie się też Platforma Informacyjno-Płatnicza. Jest to stosunkowo nowe narzędzie, dopiero wprowadzane przez poszczególne urzędy miast i gmin, pozwalające uzyskać szczegółową informację odnośnie wysokości oraz stanu należności wobec Urzędu Miasta z tytułu np. podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, czynszów dzierżawnych i innych opłat lokalnych. Po zalogowaniu się do systemu, każda osoba uzyska wgląd we własne dane, dzięki czemu będzie mogła sprawdzić np. kiedy upływa termin zapłaty, jaka jest aktualna wysokość danej opłaty, a także dokonać płatności za pomocą elektronicznego przelewu.

Uzupełnieniem projektu będzie zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz licencji i oprogramowania wspomagającego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec bieżącego roku.

do góry