• język migowy
  • BIP
  • EU

Gmina wspiera trzeci sektor

23 Maja 2018

Gmina Knurów sukcesywnie, w każdym roku, stara się wspierać finansowo organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, w realizacji zadań i zamierzeń adresowanych do społeczności lokalnej Knurowa. Współpraca ta odbywa się na podstawie rocznych Programów, uchwalanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Radę Miasta Knurów na wniosek Prezydenta.

Podstawowym celem Programu jest budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Dzięki realizacji Programu następuje aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych, wykorzystywany jest potencjał organizacyjny i ludzki trzeciego sektora w celu promowania i wzmacniania postaw obywatelskich oraz racjonalnego wykorzystywania śródków publicznych.

Podstawowe formy współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi w roku ubiegłym miały charakter  pozafinansowy  i  finansowy. Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na informowaniu o wszelkich planowanych przez Gminę kierunkach działalności i realizowanych zadaniach dotyczących trzeciego sektora, przybierała także postać konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów normatywnych, dotyczących  sfer  współpracy.  

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jej ramach:

  • ogłoszono 7 otwartych konkursów
  • oferenci złożyli 51 ofert,
  • przyznano 50 dotacji,
  • zawarto 50 umów,
  • przekazano środki finansowe w kwocie:  650.026,41 zł


Warto podkreślić, że żaden podmiot, który otrzymał w ubiegłym roku dotację na realizację zadania publicznego nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. Współpraca Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podejmowane działania przy realizacji zadań były efektywne i w wielu przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a lokalnym samorządem. 

Pełny wykaz ofert dofinansowanych przez Gminę Knurów w roku 2017 znajduje się tutaj.

 

 

 

udostępnij
do góry