• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

3 Marca 2015

Gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 będzie przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z udziałem stowarzyszeń i podmiotów z naszego miasta.

 Spotkanie odbędzie się w Środę 11 Marca br. w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00.

Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Knurowa. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie powyższego Programu. Wyniki konsultacji wraz z propozycjami ewentualnych zmian przedstawione zostaną Prezydentowi Miasta.

Przypomnijmy, że powyższy Program gmina ma obowiązek uchwalać corocznie. W ubiegłym roku Program funkcjonował w oparciu o Uchwałę Nr XL/572/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20.11.2013 r.  Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane i wydatkowane środki finansowe uzyskane wyłącznie z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zawartego porozumienia pomiędzy Gminami Knurów i Gierałtowice w sprawie współfinansowania działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie.

Jak co roku, bezpośrednim realizatorem zadań wynikających z Programu, był Pełnomocnik Prezydenta Miasta Knurów ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Program był adresowany do ogółu społeczeństwa Miasta Knurów, a zwłaszcza do:

  • dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie profilaktyki i edukacji
  • osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym w zakresie edukacji i terapii
  • dorosłej populacji  w zakresie informacji i edukacji oraz wdrażania ogólnopolskich kampanii.

Celami Programu było zwłaszcza: pogłębianie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań alkoholizmu i narkomanii oraz skutecznych strategii profilaktycznych, pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionych i współuzależnionym, pomoc ofiarom przemocy domowej, pomoc dzieciom ze środowisk patologicznych, promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia - alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz zapobieganie skutkom nadużywania środków odurzających.

Do głównych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przeprowadzonych w 2014 r. zaliczyć należy:

  • pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych,
  • wsparcie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
  • współpracę z ruchem abstynenckim i Policją,
  • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin. 

W ramach promowania zdrowego stylu życia, zrealizowano na terenie knurowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych programy profilaktyczne ,,Zresetuj się", ,,Debata" oraz ,,Noe", przedmiotem których było pokazanie, jakie zagrożenia wynikają z uzależnienia się od komórki, komputera, internetu, czy też z nadużywania alkoholu. Gmina brała też udział w ogólnopolskich kampaniach promujących zdrowy styl życia jak: „Postaw na rodzinę", „Trzeźwy wybór” czy też „Przeciw pijanym kierowcom”. W ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wspierano również wiele imprez sportowych i kulturalnych z elementami profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia – zakup materiałów, gadżetów, pucharów i dyplomów oraz poczęstunku.

Łącznie, na realizację działań wynikających z przyjętego Programu, w roku ubiegłym gmina wydatkowała ponad 680 tys.  złotych, z czego 559 tys. stanowiły dotacje dla klubów, stowarzyszeń i instytucji realizujących wsparcie.

Realizacja wsparcia była monitorowana na bieżąco poprzez przeprowadzenie kontroli realizacji zadania oraz analizę sprawozdań. Program podlegał również bieżącej ewaluacji poprzez opiniowanie przez grono pedagogiczne wszelkich programów, teatrów i akcji profilaktycznych, bieżącą analizę wniosków i uwag mieszkańców, dotyczących profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów uzależnień. Na podstawie powyższych, zostały zastosowane czynności korygujące, umożliwiające elastyczne dokonanie zmian Programu, zgodnie z potrzebami środowisk i możliwościami wykonawczymi. Większość zmian zostało wprowadzonych w projekcie na 2015 rok.

udostępnij
do góry