• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pierwsza sesja nadzwyczajna w nowej kadencji

Pierwsza sesja nadzwyczajna w nowej kadencji

30 Listopada 2018

Rada Miasta Knurów kadencji 2018-2023 ukonstytuowała się na pierwszej sesji po wyborach samorządowych, co miało miejsce w dniu 21 listopada br. Po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, przyszedł czas na ustalenie składu poszczególnych komisji branżowych, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy i funkcjonowania Rady. Dlatego też na najbliższy poniedziałek 3 grudnia br. zwołano sesję nadzwyczajną, podczas której wyłonieni zostaną przewodniczący poszczególnych komisji stałych oraz określony zostanie skład osobowy każdej z komisji. 

Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, ale także poprzez swoje komisje.  Zadaniem komisji jest m.in. stała merytoryczna praca w zakresie spraw, do których została powołana, opiniowanie projektów uchwał oraz opiniowanie pozostałych spraw wnoszonych przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta. Podstawową formą aktywności komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocznym planem pracy. Statut przewiduje także możliwość organizacji posiedzeń wyjazdowych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych. Owocem pracy komisji są protokoły i opinie, które zawierają odpowienie stanowiska i wnioski.

 W dalszej części obrad radni podejmą m.in. decyzję dot. wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Knurów obowiązującej w przyszłym roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, przewiduje się utrzymanie stawek tegorocznych, za wyjątkiem 2 przypadków, w których planuje się przyjęcie stawek maksymalnych. Sytuacja ta dotyczy opodatkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi  lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Proponowana stawka ma wynieść 4,71 zł za 1 metr kwadratowy. Drugi przypadek odnosi się do gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, które pomimo wydanych decyzji prawno-budowlanych nie zostały zabudowane w okresie 4 lat licząc od daty wejścia w życie planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających zabudowę mieszkaniową bądź usługową. W tym przypadku stawka ma wynieść 3,09 zł za 1 metr kwadratowy.

Radni głosować będą także nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, która to uchwała stanowi formalną podstawę do uruchomienia konkursów dotacyjnych, za pomocą których miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń.

Przewiduje się także podjęcie 7  uchwał dotyczących wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie miasta, co ma charakter porządkowy, umożliwiający dokonanie przesunięć w zakresie wydatków i dochodów zaplanowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy.

Wśród pozostałych kwestii, warto jeszcze zwrócić uwagę na projekt uchwały w sprawie likwidacji KZK GOP. Oczywiście, w tym przypadku nie chodzi o zaprzestania świadczenia usług komunikacyjnych dla pasażerów naszej aglomeracji, lecz o formalne postawienie w stan likwidacji związku komunalnego, którego kompetencje z dniem 1 stycznia przyszłego roku przejmie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 

 

Początek sesji o godzinie 11.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie.

 

Treść projektów wszystkich uchwał znajduje się tutaj.

 

do góry