• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Projekt Gminy Knurów wybrany do dofinansowania

Projekt Gminy Knurów wybrany do dofinansowania

11 Lutego 2019

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Starego Knurowa , a w szczególności obszaru III Kolonii, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i  rodzin wymagających wsparcia, Gmina zdecydowała się na uruchomienie nowej placówki MOPS Knurów w postaci  Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

Siedziba placówki umiejscowiona zostanie w budynku przy ul.Dworcowej 33, który na potrzeby nowej funkcji przejdzie gruntowny remont i adaptację pomieszczeń. Aktualnie trwają ostatnie szlify nad dokumentacją przetargową, niezbędną do ogłoszenia zamówienia publiczbnego na wykonanie robót budowlanych. Pieniądze na remont pochodzić będą z dotacji unijnej, która wyniesie 1 535 720 zł

Myśląc o jak najlepszym przygotowaniu nowej placówki do funkcjonowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Knurowie przygotował projekt społeczny, który także zgłoszony został do dofinansowania unijnego, organizowanego przez  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po pomyślnej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej przez ekspertów, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 542 434,12 zł.

Zgodnie z koncepcją projektu, obejmie on swoim działaniem 50 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą to m.in.  osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, ubogie osoby pracujące, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, rodziny wielodzietne, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej oraz rodziny korzystające z programów żywnościowych.

W zakresie projektu przewidziano realizację działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, co w konsekwencji ma wpłynąć na zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami. Nowa placówka oferować będzie następujące formy wsparcia:

  • Asystentura rodzinna
  • Poradnictwo i doradztwo
  • Mediacja i terapia
  • Grupy samopomocowe i wspierające
  • Rehabilitacja w miejscu zamieszkania
  • Pomoc sąsiedzka

 

Wszystkie te działania  kooordynować będzie MOPS w Knurowie, a sam projekt powinien wystartować po zakończeniu remontu budynku przy ul.Dworcowej 33.

do góry