• język migowy
 • BIP
 • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

10 Grudnia 2009
Sesja Rady Miasta Knurów

W porządku sesji znajdują się stałe punkty, takie jak powołanie komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18.11.2009 r., interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Adama Ramsa z działalności między sesjami.

Radni zajmą się także rozpatrzeniem projektów uchwał, w tym m.in. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2010, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2010 przez Powiat Gliwicki, czy też wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice w sprawie prowadzenia w przyszłym roku Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Ponadto przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2010 rok oraz ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku.

Jednym z najważniejszych punktów sesji będzie z pewnością głosowanie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Zgodnie z przedłożonym projektem przewiduje się, że dochody miasta kształtować się będą na poziomie zbliżonym do roku obecnego i wyniosą 91.697.884 zł. Wydatki będą większe o 4 miliony i wyniosą 99.547.273 zł.

Planując przyszłoroczny budżet gmina za priorytetowe zadania uznała m.in.

 • przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 z ulicami Wilsona i Michalskiego,
 • opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • optymalizację i racjonalizacje kosztów funkcjonowania sieci szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego oraz sukcesywną modernizację bazy (m.in. termomodernizacja miejskich przedszkoli nr 10 i 13 oraz przedszkola ,,Wesołe Nutki")
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gminnego zasobu budownictwa mieszkaniowego,
 • kontynuację budowy i modernizacji całości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie poprzez realizację programu ,,Rewitalizacji wód rzeki Bierawki" dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności,
 • poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach poprzez:
  • remont chodnika przy ul. 1-go Maja -Klasztorna,
  • budowę miejsc postojowych na terenie miasta w rejonie skrzyżowania ul.Piłsudczyków i ul.Witosa,
  • przebudowę ul. Jedności Narodowej, Marynarzy, Szarych Szeregów,
  • zagospodarowanie terenu wokół skrzyżowania ul.Parkowej z Al.Piastów,
  • remonty cząstkowe jezdni i chodników, remonty chodników,
 • polepszenie warunków rozwoju sportu i rekreacji w mieście poprzez m.in.:
  • rekonstrukcję parku NOT w Szczygłowicach,
  • budowę boisk wielofunkcyjnych przy MSP nr 1 i MSP 3,

Na strukturę wydatków składają się następujące pozycje:

 • zadania własne - 88 355 338 zł
 • zadania zlecone przez administrację rządową - 5 790 117 zł
 • zadania wynikające z podpisanych porozumień i umów pomiędzy gminą a innymi podmiotami w tym jst szczebla powiatowego i wojewódzkiego - 5 401 818 zł

Wśród pierwszej grupy wydatków, przeszło 12 milionów złotych przeznaczono na transport i łączność, w ramach czego finansowane będą inwestycje w infrastrukturę drogową, remont chodników, składki komunikacyjne KZK GOP. Po 7 milionów przeznaczono na kulturę fizyczną i sport oraz na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, natomiast opieka społeczna i gospodarka mieszkaniowa kosztować będzie budżet po 4 miliony.

Najwięcej pieniędzy (przeszło 36 milionów złotych) ze środków publicznych przeznaczono na oświatę i wychowanie. Pod tą pozycją kryją się wydatki na termomodernizację placówek oświatowych, budowę nowych boisk wileofunkcyjnych przy szkołach, a także koszty związane z finansowaniem działalności oświatowej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

szczegółowy porządek obrad znajdziesz tutaj.

do góry