• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

16 Września 2014

W dniu jutrzejszym tj. w środę 17 września br. radni spotkają się na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 17 uchwał. Część z nich, przede wszystkim uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta, mają charakter porządkowy i dotyczą przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącymi sprawami dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Pozostałe odnoszą się do kwestii merytorycznych i dotyczą m.in. wprowadzenia zmian, zgodnie z uwagami nadzoru prawnego wojewody śląskiego, do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Radni będą także rozpatrywać projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w budynku Szpitala w Knurowie w związku z zarządzonymi na dzień 16.11.2014 r. wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kolejną uchwałą jest projekt dotyczący udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w wysokości do 20 tys. złotych na częściowe pokrycie kosztów konserwacji cieku Knurówka wraz z wałami przeciwpowodziowymi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa nieruchomości zlokalizowanych w nabliższym sąsiedztwie Knurówki.

W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia. Uchwała ma na celu wprowadzić szczegółowe zapisy regulujące kwestie związane z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania działek będących przedmiotem oferty inwestycyjnej ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wsród przygotowanych projektów uchwał uwagę zwraca także propononowana zmiana w programie wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+ w Knurowie" polegająca na złagodzeniu kryteriów dostępowych dla rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym (zniesiono wymóg kontynuowania nauki przez dziecko po 18 roku życia) oraz w stopniu znacznym (zniesiono  górną granicę wieku określoną dotychczas na 26 lat).   

Z pewnością jednym z najważniejszych punktów jutrzejszej sesji, oprócz procedowania nad uchwałami, będzie debata poświęcona sytuacji w górnictwie. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta odpowiedział Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski, który zapozna radnych z planami i zamierzeniami względem niedawno przejętej od Kompani Węglowej przez JSW kopalni Knurów-Szczygłowice.


Pełny program sesji znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry