• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

22 Października 2014

W dniu dzisiejszym tj. w środę 22 października br. radni spotkają się na ostatniej w tej kadencji samorządowej (2010-2014) sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 15 uchwał. Zdecydowana większość z nich dotyczy zmian w tegorocznym budżecie miasta i ma charakter porządkowy, dokonując przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącymi sprawami dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Wśród pozostałych kwestii, radni podejmą m.in. decyzję dot. wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Knurów obowiązującej w przyszłym roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, przewiduje się utrzymanie stawek tegorocznych, za wyjątkiem 3 przypadków, a mianowicie opodatkowania budynków i ich części związanych z obrotem materiałem siewnym, udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz gruntów pod jeziorami, które to stawki wzrosną o 0,4% tj. o poziom równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

Radni głosować będą także nad uchwałą, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, która to uchwała stanowi formalną podstawę do uruchomienia konkursów dotacyjnych, za pomocą których miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń.

W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Centrum Kultury w Knurowie na nabycie na własnośc pomieszczeń Biblioteki Miejskiej przy Alei Lipowej. Uzyskanie tytułu własności do dotychczas wynajmowanego od Gminy lokalu jest jednym z warunków formalnych do otrzymania dofinansowania w wysokości  1,5 mln złotych na remont i wyposażenie sal bibliotecznych w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".


Pełny program sesji znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry