• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta.

19 Kwietnia 2011
Sesja Rady Miasta.

W dniu jutrzejszym tj. w środę 20 kwietnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na kolejnej w tym roku sesji. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zapowiedziano na godz. 15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 40 uchwał. Część z nich, przede wszystkich uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, mają charakter porządkowy i dotyczą przesunięć w zaplanowanych wydatkach.

Pozostałe odnoszą się do kwestii merytorycznych i dotyczą m.in. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, przyjęcia lokalnego programu oraz zasad i trybu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Knurowa. Radni będą też debatować nad przyjęciem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2011-2015, a także zasad określających warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w mieście.

Nie zabraknie też projektów uchwał poświęconych inwestycjom. Miasto wspólnie z Województwem Śląskim zamierza kontynuować w roku bieżącym budowę chodników wzdłuż ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej. Z kolei w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, miasto współfinansować będzie koszty wykonania modernizacji nawierzchni ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilsona do ul. Chrobrego oraz remont chodników wzdłuż ulicy 1-go Maja na odcinku od ronda do TBS-ów. Łączna wartość pomocy finansowej dla Starostwa określona została w uchwale na kwotę do 170 tys.

Kolejne projekty uchwał dotyczą zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola ,,Wesołe Nutki", wymiany instalacji c.o. w MSP nr 4, wymiany okien i instalacji c.o. w MG 3 oraz kompleksowej wymiany instalacji wewnętrznych oraz więźby dachowej w bydynku MSP 2.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". Do nagrody tej w kategorii osób fizycznych oraz kategorii innych podmiotów aspiruje po 2 kandydatów, spośród których w głosowaniu tajnym radni wybiorą tegorocznych laureatów.

Pełny program sesji znajduje się tutaj.

do góry