• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

18 Lutego 2015

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2015 rok, w dniu dzisiejszym tj. środę 18 lutego br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się  jeszcze punkty dotyczące  interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Z 14 przygotowanych i zgłoszonych na sesję projektów uchwał, zaplanowano m.in. projekt w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Knurów.

Radni zajmą się także uchwałą w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw budżetu obywatelskiego. Jest to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia w naszym mieście mechanizmu polegającego na bezpośredniej partcypacji społeczności lokalnej w procesie planowania i decydowania o polityce inwestycyjnej gminy. Z założenia, mieszkańcy miasta będą mogli wypowiadać się, czy też wręcz wsakzywać jakiego typu inwestycje w ich bezpośrednim otoczeniu są najbardziej oczekiwane. Oczywiście, pod uwagę będą brane takie kwestie jak możliwości finansowe gminy (w ramach puli środków wydzielonych w budżecie miasta na w/w cel) oraz uwarunkowania prawno-merytoryczne tzn. czy dana inwestycja w świetle prawa budowlanego, przepisów środowiskowych czy też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwa jest do zrealizowania w zaproponowanym kształcie i zakresie. Przygotowana uchwała ma na celu ukonstytuowanie się Komisji Rady Miasta, która zajmie się opracowaniem procedur i zasad realizacji tegoż budżetu.

Radni rozpatrzą również 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta (zmiany mają głównie charakter porządkowo-techniczny i dotyczą albo przesunięć środków w ramach bieżacej gospodarki finansowej gminy albo zmian w klasyfikacji budżetowej poszczególnych wydatków.

Porządek sesji znajduje się tutaj.

 

 

do góry