• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Kwietnia 2017

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2017 rok, w środę 19 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Wsród przygotowanych uchwał, zwraca uwagę projekt dotyczący określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Katalog świadczeń określony został co prawda w uchwale Rady Miasta Knurów już w 2005 roku, jednakże doprecyzowania wymagało szereg pojęć i norm, kształtujących prawa i obowiązki świadczeniobiorców. W pierwszej kolejności dodano więc wyjaśnienia najważniejszych pojęć oraz wskazano wskaźniki będące podstawą obliczenia odpłatności. Zmianie uległa także tabela progów odpłatności, rozszerzono katalog przesłanek uprawniających do zwolnień od opłat, zmieniono również terminy płatności za świadczone usługi.    

Wśród innych uchwał warto zwrócić uwagę na projekt zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów. Proponowane zmiany dotyczą określenia szczegółowych warunków wynajmu mieszkań w budynkach III Kolonii, w których Gmina planuje realizację unijnych projektów związanych z termomodernizacją oraz tworzeniem zasobów socjalnych. Dodatkowe zapisy wynikają z wymogów konkursowych i odnoszą się do kwestii wynajmu mieszkań socjalnych na rzecz osób, które zadeklarują uczestnictwo w komplementarnym projekcie EFS oraz wprowadzają zakaz sprzedaży mieszkań w budynkach, w których działania termomodernizacyjne finansowane będą ze wsparciem unijnym.

Na wniosek radnych Rady Miasta Knurów, na dzisiejszej sesji rozpatrywany będzie także projekt uchwały w sprawie ustanowienia św. Barbary patronką miasta. Z uwagi na  górniczy rodowód Knurowa, niniejsza propozycja nie wymaga specjalnych wyjaśnień. W przypadku podjęcia uchwały, uruchomiona zostanie procedura uzyskania formalnej zgody Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach.

W porządku sesji nie zabraknie też pakietu uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". O nagrodę (osobno) w kategorii osób fizycznych i prawnych ubiega się w tym roku dwóch  kandydatów. W głosowaniu tajnym radni zdecydują o tym, czy otrzymają oni to zaszczytne wyróżnienie.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

 

udostępnij
do góry