• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

20 Czerwca 2017

W dniu jutrzejszym tj. w środę 21 czerwca br. radni spotkają się na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się rozpatrzenie projektów 30 uchwał. Do naważniejszych należeć będzie uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Przed przystąpieniem do głosowania radni wysłuchają wyjaśnień Prezydenta, który omówi stan finansów publicznych za rok ubiegły oraz zapoznają się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej- organów nadzorczych nad wykonaniem budżetu miasta.

Pozostałe uchwały dotyczą m.in. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019, czy też wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w knurowskich szkołach i placówkach oświatowych. Osobna grupa zagadnień związana jest z planowanym uruchomieniem nowego żłobka miejskiego przy ul.Wiosennej. Radni debatować będą nad projektem statutu placówki oraz taryfą opłat z tyt. przyjęcia dziecka do żłobka.

Z pośród innych uchwał warto zwrócić uwagę na projekty związane z planowaną przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul.Zwycięstwa z drogą powiatową ul. Lignozy. Rada Miasta zajmie się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie miasta środków na pokrycie wkładu Gminy Knurów w kosztach inwestycji (500 tysięcy złotych) oraz zawarcia porozumień z Województwem Śląskim i Powiatem Gliwickim o wspólnej realizacji inwestycji.

Osobną grupę uchwał stanowią zmiany w tegorocznym budżecie miasta o charakterze porządkowym, dotyczące przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącą gospodarką finansową Gminy. Do najważniejszych zmian wypada zaliczyć zabezpieczenie dodatkowych 179 tysięcy złotych na program dotacyjny dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, planujących inwestycje mające na celu ograniczenie niskiej emisji, czy też 181 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nadbudowy budynku wraz z instalacją windy w Dziennym Ośrodku Wsparcia MOPS Knurów przy ul. 1 Maja.

 

Projekty uchwał znajdują się tutaj.

udostępnij
do góry