• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

20 Czerwca 2018

W dniu dzisiejszym tj. w środę 20 czerwca br. radni spotkają się na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się rozpatrzenie projektów 24 uchwał. Do naważniejszych należeć będzie uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Przed przystąpieniem do głosowania radni wysłuchają wyjaśnień Prezydenta, który omówi stan finansów publicznych za rok ubiegły oraz zapoznają się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej- organów nadzorczych nad wykonaniem budżetu miasta.

Pozostałe uchwały dotyczą m.in. przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”, czy też wprowadzenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Z pośród innych uchwał warto zwrócić uwagę na projekt związany z przyjęciem Gminnego programu opieki nad zabytkami, czy też uchwałę określającą wysokości opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Osobną grupę uchwał stanowią zmiany w tegorocznym budżecie miasta o charakterze porządkowym, dotyczące przesunięć w zaplanowanych wydatkach i dochodach w związku z bieżącą gospodarką finansową Gminy.

Wszystkie projekty uchwał znajdują się tutaj.

udostępnij
do góry