• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja absolutoryjna

14 Czerwca 2021

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, na mocy art. 28 aa wspomnianej ustawy, Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, a w szczególności dotyczy działalności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych oraz mechanizmów partycypacji społecznej. Raport przedstawiany jest Radzie Miasta każdego roku, a następnie jest on rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 

Raport o stanie Gminy Knurów, bo taki tytuł przyjął powyższy dokument w naszym mieście, obejmuje zbiór informacji opracowanych na podstawie danych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dane sporządzone zostały przez wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów, jednostki organizacyjne Gminy Knurów tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Edukacji, Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury w Knurowie.

Przed udzieleniem absolutorium, radni zapoznają się także z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok. 

absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. 

Warto zaznaczyć, że oprócz absolutorium, Rada Miasta zajmie się także projektami innych uchwał przygotowanych na sesję, których treść można znaleźć tutaj. Sesja ma charakter zwyczajny, więc oprócz uchwał znajdą się w porządku obrad także inne stałe punkty.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Z Raportem o stanie Gminy Knurów za 2020 rok można zapoznać się tutaj

 

Podobne wiadomości:

do góry