• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

20 Grudnia 2017

W dniu dzisiejszym radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 15.00 w miejskim Ratuszu.

Radni procedować będą nad 12 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2018 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami. Podczas sesji dojdzie także do zaprzysiężenia Artura Sochy - nowego radnego z rejonu Starego Knurowa (okręg nr. 16), który wygrał niedzielne wybory uzupełniające do Rady Miasta Knurów

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta, w ramach którego wprowadzone będą zapisy dopuszczające budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych o wysokości do 11.30 m., czy też rocznym harmonogramem pracy Rady oraz rocznym planem pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na przyszły rok.

W dalszej części radni obradować będą nad projektem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie z Powiatem Gliwickim umowy określającej zasady finansowania w przyszłym roku Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, czy też w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających.

Ostatnia uchwała,znajdująca się w porządku obrad, poświęcona będzie debacie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na dzisiejszej sesji radni zajmą się również przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

 

Projekt budżetu miasta na 2018 rok

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry