• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

3 Września 2015

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 4 uchwał, wśród których uwagę zwraca przede wszystkim projekt dotyczący wprowadzenia możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną. Zgodnie z zapisami uchwały, oprócz tradycyjnej formy składania deklaracji (osobiście w Urzędzie Miasta lub drogą pocztową), odpowiednie formularze oświadczeń będzie można wysyłać także za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP lub Platformy e-Usług Publicznych PeUP (SEKAP). Podjęcie tej uchwały umożliwi właścicielom nieruchomości składanie deklaracji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co czyni zadość wymaganiom znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Ziętka, Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej. W przypadku wyrażenia zgody, knurowski magistrat uruchomi procedurę planistyczną, wynikiem której będzie udostępnienie kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także uregulowanie statusu towarzyszących tym terenom działek pod działalność usługową.  

W porządu obrad znalazły się także 2 uchwały poświęcone zmianom w budżecie miasta na 2015 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oprócz przesunięć, które wynikają z bieżących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta lub jednostki organizacyjne, szczególnie istotnym jest zapis, w oparciu o który zabezpieczono na przyszły rok kwotę blisko 7 milionów złotych na budowę żłobka w rejonie ul. Wiosennej. Przypomnijmy, że inwestycja ta, planowana już od dłuższego czasu przez gminę, musiała ulec chwliowemu wstrzymaniu ze względu na konieczność wyjaśnienia uwag i zastrzeżeń, zgłoszonych przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Gliwicach do projektu budowlanego.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul.Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry