• język migowy
  • BIP
  • EU

Wyprawka szkolna 2013

25 Czerwca 2013

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie po raz 11 realizuje w imieniu Gminy Knurów program pn. "Wyprawka szkolna", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.

Kontynuacja realizowanego od wielu lat Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w znacznym stopniu pomaga wyrównywać dysproporcje dotyczące dostępu uczniów do podręczników, dlatego korzystając z doświadczeń lat ubiegłych w realizacji programów wyrównujących warunki edukacji szkolnej w 2013 roku również został przygotowany ww. program.
Beneficjenci programu :

Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą skorzystać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną naukę :

  1. w klasach pierwszych szkoły podstawowej i pochodzą z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2006 r, Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), t.j. dochód nie przekracza kwoty 539,00 zł netto na osobę w rodzinie;
  2. w klasach drugich, trzecich i piątych szkoły podstawowej oraz klasach drugich szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) i pochodzą z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182), t.j. dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł netto na osobę w rodzinie;
  3. w klasach pierwszych, drugich, trzecich i piątych szkoły podstawowej oraz w klasach drugich szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) i pochodzą z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. dochód przekracza kwotę 456,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Programem są objęci również uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U, z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe warunki uzyskania pomocy oraz wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w 2013 r. określona jest w projekcie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna" - zamieszczona na stronie www.men.gov.pl w zakładce Finanse na edukację - K L I K.
Dofinansowanie dotyczy podręczników do kształcenia ogólnego i specjalnego oraz w przypadku uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy również do książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski proszę składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminach :
l - do 27 czerwca 2013 r.
ll - do 30 sierpnia 2013 r.

Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne są na terenie Gminy Knurów oraz w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie (MZJOś), Aleja Lipowa 12 (pokój nr 309) oraz na stronie www.knurow.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Barbara Telinga z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie pod numerem telefonu: 32 235 27 02

do góry