• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych

Zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych

21 Stycznia 2022

Nowe zasady w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów” polegające na tym, że zamiast worków wprowadzone zostaną pojemniki na bioodpady, wejdą w życie z początkiem marca bieżącego roku. Nie jest jednak jedyna zmiana. Przewiduje się także między innymi częstszy odbiór mebli, opon i wielkogabarytowych odpadów z zabudowy jednorodzinnej.

Warto mieć na uwadze, że sposób i zakres świadczonych usług, dotyczących odbierania odpadów komunalnych, jest sprofilowany - różny dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i nieruchomości wielolokalowych.

W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych:

 • nastąpi przejście z obecnie obowiązującego systemu workowego na system pojemnikowy odbioru bioodpadów, co przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty. W 2021 r. dostarczono mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej prawie 164 tysiące brązowych worków, które po opróżnieniu nie podlegają recyklingowi, a generują koszty,
 • właściciel nieruchomości jednorodzinnej będzie miał obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik/pojemniki 120 litrów lub 240 litrów na bioodpady,
 • wprowadzony zostanie limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • z 2 do 3 razy na rok zwiększona zostanie częstotliwość odbioru przez gminę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że:

 1. bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem "BIO", zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r.,
 2. w brązowych pojemnikach należy zbierać bioodpady bez dodatkowych worków,
 3. konstrukcja pojemników musi umożliwić ich odbiór przez pojazdy firmy realizującej usługę,
 4. właściciel nieruchomości decyduje o ilości i wielkości pojemników (120 litrów lub 240 litrów) na bioodpady w zależności od indywidualnych potrzeb,
 5. częstotliwość odbioru bioodpadów pozostaje bez zmian, tj. co 2 tygodnie,
 6. nie ma limitu co do ilości odbieranych bioodpadów z nieruchomości zamieszkałej,
 7. istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia bioodpadów do PSZOK, z której można skorzystać w okresie występowania zwiększonej ich ilości. W PSZOK bioodpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 8. przy ostatnim odbiorze bioodpadów zgodnie z harmonogramem w lutym 2022 r., firma nie pozostawi kolejnych brązowych worków, gdyż w marcu odpady te będą odbierane już tylko z pojemników.

Istotne zmiany dotyczą też lokatorów bloków.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych:

 • przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu, lub zarządca nieruchomości wielolokalowej, który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 1.03.2022 r. nie będą - jak do tej pory - odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc,
 • wprowadzony zostanie limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Podobne wiadomości:

do góry