• język migowy
  • BIP
  • EU

Zostań rachmistrzem

16 Czerwca 2020

W związku z planowanym Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku, który dokładnie ma się odbyć w dniach od 1 września do 30 listopada br., rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 20ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1) być pełnoletni,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta Knurów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH:

1) Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, które zakończone zostanie egzaminem.
2) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie.


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR:
do
8 lipca 2020 r.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska;
– adresu email;
– numeru telefonu.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – PSR 2020 r.”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

MIEJSCE ZGŁASZANIA KANDYDATUR:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
II piętro, pok. 203
44-190 Knurów

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339 22 27 lub 32 339 22 29

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/


udostępnij
do góry