• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów – dobre przykłady

Ideą konkursu ,Knurów- dobre przykłady jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe, jak i wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w pracę trzeciego sektora społeczników oraz liderów pozarządowych, którzy szczególnie wyróżnili się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej Knurowa.

Zgłoszenia kandydatów mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, a wyboru dokonuje specjalna Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której wchodzi po 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Knurów i organizacji pozarządowych.

W procesie oceny uwzględniane będą charakterystyka działań zrealizowanych na terenie Gminy Knurów; w tym:

  • innowacyjność rozwiązań;
  • wielkość i zakres przeprowadzonych działań;
  • skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Knurów;
  • budowanie pozytywnego wizerunku Miasta
  • wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań na terenie Gminy Knurów.
  • materiały dokumentujące działania, np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.
do góry