• język migowy
  • BIP
  • EU

OGŁOSZENIE

29 Października 2021

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

GR.KW.01646.2021

Knurów, dnia 27.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

Prezydent Miasta Knurowa

  1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Knurowie, w rejonie ulicy Jęczmiennej, oznaczonej jako działka nr 301/2, obręb Knurów, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Knurów Tom VI Wykaz 170.
  2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
  3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Miasta Knurów i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
  4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
  5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Knurów, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

do góry