• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

5 Sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.3.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art.36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice w wyznaczonym ustawowo terminie.

Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność złożenia przez Wnioskodawcę wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania w związku z:

  • wezwaniem Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00326.2022 z dnia 01.07.2022r. działającego w oparciu o wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4220.360.2022.MP.1 z dnia 29.06.2022r.,
  • wezwaniem Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00344.2022 z dnia 14.07.2022r. działającego w oparciu o wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GL.ZZŚ.1.435.118.2022.MS z dnia 04.07.2022r.

W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi w terminie do 31.10.2022r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2022-08-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.08.2022r.-skan.pdf
ilość pobrań: 143
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.08.2022r.-skan.pdf 121.81KB zobacz

do góry