• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

2 Października 2020

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.2.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 01.10.2020r.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z art.10, i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.)

Prezydenta Miasta Knurów zawiadamia

Strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4. wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Stradzy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BENEDYKT-1 KRZYSZTOF STRADZA, działającego przez pełnomocnika Pana Eugeniusza Kurpasa, że w dniu 30.09.2020r. zostało wydane:

  1. postanowienie Nr UA.0050.2.026.2020 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 10 (adres do korespondencji: Stowarzyszenie Zieloni, ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze, Skr. Poczt. 191) do udziału na prawach strony na zasadach art. 44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. Poz.283 z późn. zm.) w ww. postępowaniu administracyjnym;
  2. postanowienie Nr UA.0050.2.027.2020 o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 10 (adres do korespondencji: Stowarzyszenie Zieloni, ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze, Skr. Poczt. 191) do udziału na prawach strony na zasadach art.31 §1 pkt 2, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) w ww. postępowaniu administracyjnym.

Z treścią w/w postanowień, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-10-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01.10.2020r - SKAN.pdf
ilość pobrań: 79
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01.10.2020r - SKAN.pdf 446,58KB zobacz

udostępnij
do góry