• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie UA.6220.1.2.2020 Prezydenta Miasta Knurów z (..)

Obwieszczenie UA.6220.1.2.2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020 r.

15 Września 2020

Na podstawie art. 36 oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczacym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4 w wyznaczonym ustawowo terminie.

Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zieloni 40-001 Katowice, ul. Św. Jana 10 (adres do korespondencji: ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze, skr. Poczt. 191) z dnia 08.09.2020r. (09.09.2020r. - data wpływu do tut. Urzędu) o dopuszczenie zgodnie z art 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) i Art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Knurów pismem znak UA.KW.00530.2020 z dnia 15.09.2020r. wezwał Stowarzyszenie Zieloni do przedłożenia statutu Stowarzyszenia oraz skonkretyzowania interesu społecznego przemawiającego za dopuszczeniem zgodnie z wniesionym do Urzędu Miasta Knurów wnioskiem z dnia 08.09.2020r. na zasadzie art. 31 Kpa Stowarzyszenia Zieloni do udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając termin 7 dni od dnia otrzymania wezwania na złożenie powyższych informacji.

W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi w terminie do 12.11.2020r.

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Pełna treść ww. Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-09-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020r. (sprawa UA.6220.1.2.2020).pdf
ilość pobrań: 212
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.09.2020r. (sprawa UA.6220.1.2.2020).pdf 111.81KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry