• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 30.11.2022 r.

1 Grudnia 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.3.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30.11.2022 r

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz zgodnie z art 49 ww. ustawy w związku z art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

że w dniu 25.11.2022r. zostało wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów, przez Wnioskodawcę odwołanie od decyzji nr UA.0050.1.020.2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 26.10.2022r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice.

Powyższe odwołanie wraz z aktami sprawy pismem znak UA.KW.00602.2022 z dnia 30.11.2022r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach celem rozpatrzenia.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-12-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 190
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 129.74KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry