• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6720.1.11.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

26 Stycznia 2023

​​​​​Załączniki do pobrania znajdują się w następującej lokalizacji - należy skopiować ścieżkę i wkleić ją w pole lokalizacji w Eksploratorze plików: ftps://architektura:1!Knurow230202@knurow.pl
lub korzystając z klienta FTP np. Filezilla, SmartFTP - wpisując:
login: architektura
hasło: 1!Knurow230202
adres serwera: ftps://knurow.pl

OBWIESZCZENIE NR UA.6720.1.11.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.), oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LVIII/731/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów,

zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Projekt „zmiany studium” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl
Adres strony podmiotowej BIP, na której udostępniona jest ww. dokumentacja dotycząca „zmiany studium”:
https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=409&r=o /albo/ https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=75&r=r
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „zmiany studium”, rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna) w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu „zmiany studium”. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać: pocztą lub osobiście, na piśmie na adres Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ua@knurow.pl lub um@knurow.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Uwaga musi zawierać
imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2023 r. (włącznie). Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu „zmiany studium”. Do wyłożonej do publicznego wglądu dokumentacji, uwagi i wnioski można zgłaszać na ww. zasadach i ww. terminach.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.


Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).

Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5.  dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,
   jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu „zmiany studium”, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania „zmiany studium”, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia.

​​​​​Załączniki do pobrania znajdują się w następującej lokalizacji - należy skopiować ścieżkę i wkleić ją w pole lokalizacji w Eksploratorze plików: ftps://architektura:1!Knurow230202@knurow.pl
lub korzystając z klienta FTP np. Filezilla, SmartFTP - wpisując:
login: architektura
hasło: 1!Knurow230202
adres serwera: ftps://knurow.pl

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 218
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 613.65KB zobacz
tif 2023-01-26 Granica opracowania studium.tif
ilość pobrań: 77
Granica opracowania studium.tif 8.17MB -

Podobne wiadomości:

do góry