• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2023 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2023 z dnia 13.07.2023 r.

13 Lipca 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.1.6.2023
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 13 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023 poz. 977) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023 poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/817/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową

zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową wraz z uzasadnieniem,

w dniach od 21 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski),ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.Granice obszaru objętego ww. zmianie fragmentu planu przedstawione są na Załączniku od niniejszego Obwieszczenia.

Zmiany dotyczą części tekstowej uchwały, w tym zapewnienia miejsc parkingowych. Rysunek planu pozostaje bez zmian.Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, odbędzie się w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna) w dniu 26 lipca 2023 r. o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonej do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów. 

Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany miejscowego planu.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / STUDIUM, w tym osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / studium:Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl   oraz  BIP: www.knurow.bip.info.pl  (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto: 

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną  
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,  jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych   
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
 5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu „zmiany planu”, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania „zmiany planu”, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-07-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Załącznik - Skan
ilość pobrań: 153
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Załącznik - Skan 2.61MB zobacz
pdf 2023-07-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 149
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 94.07KB zobacz
pdf 2023-07-20 055_mpzp_tekst_zmiany
ilość pobrań: 140
055_mpzp_tekst_zmiany 482.62KB zobacz
pdf 2023-07-20 055_mpzp_uchwala_ujednolicona
ilość pobrań: 133
055_mpzp_uchwala_ujednolicona 666.47KB zobacz
pdf 2023-07-20 Uzasadnienie
ilość pobrań: 144
Uzasadnienie 414.45KB zobacz
tif 2023-07-20 Rysunek planu
ilość pobrań: 53
Rysunek planu 24.69MB -
png 2023-07-20 Legenda
ilość pobrań: 88
Legenda 339.92KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry