• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 kwietnia (..)

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 kwietnia 2024 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa – „rejon Krywałd”

18 Kwietnia 2024

UA.6721.2.7.2022

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVII/601/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa – „rejon Krywałd”,


zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa – „rejon Krywałd” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,


w dniach od 26 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski),ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz z uzasadnieniemi prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 15 maja 2024r., o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).


Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów, na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.


Granice opracowywanego projektu planu przedstawiono na Załączniku do niniejszego obwieszenia.


Z up. PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM/PLANU OGÓLNEGO, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM/PLANU OGÓLNEGO:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedziba w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail:UM@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „ochrona danych osobowych).
Ponadto:
1.Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
2.Złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów.
3.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
4.Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane , wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.
5.Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
6.Nie przewiduje się przekazywania danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
7.Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8.Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwum i archiwach.
9.Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
1.prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.
2.prawo żądania sprostowania danych osobowych
3.prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
4.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
5.prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2024-04-18 obwieszczenie PM
ilość pobrań: 87
obwieszczenie PM 118.49KB zobacz
pdf 2024-04-18 ZALACZNIK GRAFICZNY
ilość pobrań: 81
ZALACZNIK GRAFICZNY 0.92MB zobacz
tif 2024-04-18 071_mpzp_granica
ilość pobrań: 31
071_mpzp_granica 142.02KB -
pdf 2024-04-26 071_uzasadnienie
ilość pobrań: 86
071_uzasadnienie 209.03KB zobacz
jpg 2024-04-26 071_prognoza_zał_1
ilość pobrań: 53
071_prognoza_zał_1 1.08MB zobacz
pdf 2024-04-26 071_prognoza
ilość pobrań: 77
071_prognoza 2.23MB zobacz
png 2024-04-26 071_mpzp_zał_26_04_2024
ilość pobrań: 43
071_mpzp_zał_26_04_2024 1.85MB zobacz
pdf 2024-04-26 071_mpzp_26_04_2024
ilość pobrań: 80
071_mpzp_26_04_2024 245.99KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry